Condicions Generals de Compra

1. GENERAL

El present document estableix els termes i condicions generals (les “Condicions Generals”) que regulen la relació entre vostè (el “Client”) i Juvé & Camps (tal com aquest terme es defineix més endavant).

 

Juvé & Camps, S.A.U. és una societat constituïda de conformitat amb les lleis d’Espanya, l’establiment del qual i el domicili social està al carrer Sant Venat, 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona (Espanya), proveïda de NIF numero A08186025, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 11558, llibre 153, foli B-63320, inscripció 34a i amb adreça de correu electrònic a efectes de contacte e-shop@juveycamps.com (“Juvé & Camps”), la qual opera sota la pàgina web allotjada a www.juveycamps.com (la “Web”).

 

El Servei (tal com aquest terme es defineix més endavant) ofert a través de la Web està dirigit a persones residents a Espanya majors de divuit (18) anys.

 

Per sol·licitar més informació sobre el Servei o sobre el Contracte (tal com aquest terme es defineix més endavant), el Client podrà posar-se en contacte amb Juvé & Camps a través del correu electrònic indicat anteriorment, així com a través del número de telèfon +34 687 326 390.

 

2. OBJECTE

Les presents Condicions Generals junt amb les condicions particulars acordades entre el Client i Juvé & Camps (el “Contracte”) estableixen les disposicions aplicables al procés de compra dels productes oferts per Juvé & Camps (els “Productes”) a través de la seva Web (el “Servei”).

 

3. PROCÉS DE COMPRA I ENTREGA

Per a la correcta realització de la compra dels Productes, el Client haurà de facilitar a Juvé & Camps, a través dels mitjans habilitats a tal efecte, les dades personals necessàries que se li sol·liciten per realitzar la compra (entre d’altres, nom i cognoms, dades de contacte i direcció d’entrega) i procedir al pagament del Preu (tal com aquest terme es defineix més endavant) de conformitat amb l’establert en la Secció 5.

 

Juvé & Camps, a través de tercers subcontractistes, enviarà els Productes a la direcció d’entrega facilitada pel Client. Juvé & Camps no serà responsable en cas que les entregues no es produeixin al lloc esperat o en el termini previst pel Client, quan aquest hagi indicat direccions d’entrega inexistents o errònies.

 

Els Productes seran entregats en un termini màxim de trenta (30) dies naturals. Si el Client no rebés els Productes en el termini indicat, podrà posar-se en contacte amb Juvé & Camps a través de e-shop@juveycamps.com.

 

4. OBLIGACIONS DEL CLIENT

El Client es compromet a utilitzar el Servei de forma diligent i de conformitat amb la legislació aplicable. En particular, el Client observarà les següents normes:

 1. Accedir al Servei únicament si s’ha arribat als divuit (18) anys d’edat.
 2. Adquirir els Productes per a consum propi i no per a la seva posterior distribució o venda a tercers i, en general, no realitzar actes de competència deslleial o no fer un úsfraudulent del Servei.
 3. Facilitar a Juvé & Camps informació completa, veraç i actual.
 4. No tractar o divulgar informació personal de tercers.
 5. No suplantar la personalitat de qualsevol personal en la utilització del Servei.

 

El Client que no compleixi amb les seves obligacions serà responsable davant Juvé & Camps de qualsevol reclamació de tercers o condemnes, sancions i/o multes que els tribunals o d’altres organismes competents imposin a Juvé & Camps a conseqüència de l’incompliment del Contracte per part del Client.

 

Juvé & Camps es reserva el dret a suspendre l’accés al Servei als Clients que incompleixin les obligacions regulades en aquesta Secció.

 

5. PREU I FORMA DE PAGAMENT

El Client haurà d’abonar l’import total dels Productes que adquireixi segons el llistat de preus publicat en el catàleg de Productes disponible en la Web (el “Preu”) mitjançant transferència al compte bancari que Juvé & Cams indiqui al Client. El Preu dels Productes inclourà l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), així com els restants imposts aplicables i apareixeran degudament desglossats (en la Web i en la factura de compra) tant les despeses addicionals que hagi d’assumir el Client com els descomptes que puguin resultar d’aplicació. El pagament del Preu dels Productes ha de realitzar-se en Euros. En el cas de compres inferiors a cinquanta (50) Euros, les despeses que haurà d’assumir el Client son de set (7) Euros.

 

Un cop efectuat el pagament del Preu del Producte per part del Client, aquest haurà d’enviar amb caràcter immediat per correu electrònic a e-shop@jubeycamps.com un justificant d’haver realitzat la transferència bancària pel Preu dels Productes inclòs, si escau, qualsevol despesa que hagi d’assumir el Client. Una vegada rebut el justificant de la transferència bancària realitzada pel Client, Juvé & Camps enviarà en un termini no superior a vint-i-quatre hores (24) hores un correu electrònic al Client confirmant la finalització del procés de compra dels Productes.

 

En concret, no es considerarà formalitzada la compra dels Productes fins que Juvé & Camps no confirmi al Client la correcta recepció del justificant de la transferència bancària.

 

6. DURACIÓ

Sense perjudici de la facultat de resolució regulada en la Secció 9, el present contracte mantindrà la vigència des del moment de la realització de la comanda fins la recepció dels Productes per part del Client, a excepció d’aquelles disposicions que hagin de mantenir la seva vigència amb posterioritat, tal com s’indica en la Secció 12.

 

7. DRET DE DESISTIMENT

El Client podrà exercir el seu dret de deixar sense efecte la compra efectuada a través de la Web, sense necessitat de justificació i penalització alguna, dins dels catorze (14) dies posteriors a la recepció dels Productes. S’entendrà exercit el dret a deixar sense efecte la compra efectuada quan la sol·licitud de desistiment s’enviï a Juvé & Camps abans del venciment del termini indicat. El Client accepta i reconeix que no tindrà dret a desistir del Contracte un cop hagi transcorregut el termini de catorze (14) dies indicat.

 

Per exercir el dret de desistiment, el Client haurà de de complimentar el formulari de desistiment disponible en la Web o emetre una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic) notificant la seva decisió de deixar sense efecte la compra dels Productes i, en ambdós casos, enviar aquesta notificació a e-shop@juveycamps.com indicant en l’assumpte de referència “Dret de desistiment”. Juvé & Camps comunicarà sense demora al Client en un suport permanent (per exemple, per correu electrònic) la recepció de la sol·licitud de desistiment.

 

Juvé & Camps reemborsarà el Preu del Producte un cop hagi rebut els Productes o el Client hagi entregat a Juvé & Camps una prova de devolució dels Productes. Aquest reemborsament s’efectuarà a través del mitjà de pagament utilitzat per a realitzar la compra del Producte (a no ser que el Client indiqui expressament el contrari) i el Client no incorrerà en cap despesa a conseqüència d’aquest reemborsament. La devolució dels Productes per part del Client haurà d’efectuar-se en l’establiment indicat en la Secció 1, en el seu embalatge original i de manera que garantís el seu bon estat de conservació, en un termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistir del Contracte, entenent-se complert aquest termini si s’efectua la devolució dels Productes abans de quan hagi conclòs el termini de catorze (14) dies naturals.

 

Les despeses de devolució dels Productes seran assumits pel Client. Es calcula que aquest cos s’eleva a aproximadament set (7) Euros com a màxim.

 

El Client únicament serà responsable de la disminució del valor dels Productes resultants d’una manipulació diferent de la necessària per a verificar la naturalesa o característiques dels Productes entregats.

 

L’exercici del dret de desistiment extingirà les obligacions de les parts regulades en el Contracte.

 

8. GARANTIES I DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES. RESPONSABILITAT

Els Productes estan sotmesos a la garantia legal regulada en la legislació aplicable de consumidors i usuaris i, en particular, Juvé & Camps assegura que els Productes adquirits pel Client a través de la Web s’ajusten a les característiques i especificitats descrites en aquesta. En cas de falta de conformitat dels Productes, el Client haurà de retornar en el seu embalatge original a l’establiment de Juvé & Camps indicat en la Secció 1, anant a càrrec de Juvé & Camps les despeses de devolució.

 

Els Productes oferts en la Web poden estar no disponibles per la seva entrega al Client. En el supòsit que Juvé & Camps rebi una comanda de Productes no disponibles, ho notificarà immediatament al Client oferint-li la possibilitat de subministrar-li Productes de característiques similars que tinguin la mateixa o superior qualitat o de reemborsar-li el Preu sense demores indegudes.

 

Juvé & Camps no es responsabilitza del consum que pogués fer el Client o els tercers a qui s’entreguin les begudes alcohòliques adquirides a través de la Web.

 

9. RESOLUCIÓ

Les parts podran resoldre el Contracte en el supòsit d’incompliment de qualsevol de les obligacions contractuals i/o legals regulades en el mateix, sense que hagi estat remeiat en el termini de trenta (30) dies naturals des que la part complidora va requerir a la part incomplidora la seva esmena. La resolució del present Contracte no afectarà la facultat de qualsevol de les parts de reclamar la corresponent indemnització de danys i perjudicis i, en el cas d’incompliment de Juvé & Camps de les seves obligacions regulades en el Contracte, al reemborsament del Preu al Client.

 

10. RECLAMACIONS

En cas de reclamacions derivades del Contracte, el Client podrà posar-se en contacte amb Juvé & Camps a través de l’adreça de correu electrònic e-shop@juveycamps.com o dirigint-se per escrit al carrer Sant Venat, 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona. Tanmateix, el Client podrà recórrer a mecanismes de resolució extrajudicial de litigis i a la plataforma de resolució de conflictes en línia accessible a través de ec.europa.eu/consumers/odr.

 

11. PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament: el responsable del tractament de les dades de caràcter personal del Client és Juvé & Camps, S.A.U., amb domicili a efectes de notificacions al carrer Sant Venat, 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona (Espanya).

 

Finalitat del tractament: Juvé & Camps tracta les dades personals del Client per (i) dur a terme les gestions necessàries derivades de la compra de Productes a través de la Web i (ii) l’enviament de comunicacions comercials i butlletins informatius (newsletters) sobre els productes, serveis, esdeveniments i promocions del grup Juvé & Camps.

 

Legitimació del tractament: la base jurídica per tractar les dades personals del Client és (i) l’execució de la relació contractual entre el Client i Juvé & Camps i (ii) l’interès legítim de Juvé & Camps, per a l’enviament al Client d’informació sobre els productes, serveis, esdeveniments i promocions del grup Juvé & Camps similars o relacionats amb els productes i serveis adquirits per el Client.

 

Entenem que l’interès legítim en el qual Juvé & Camps fonamenta el tractament de les seves dades personals no suposa un menyscapte dels drets i llibertats fonamentals per tenir el Client expectatives raonables en la recepció d’aquesta informació sobre la base de la seva relació contractual amb Juvé & Camps. En qualsevol cas, el Client pot exercir el seu dret d’oposició enviant una sol·licitud a lopd@juveycamps.com.

 

Termini de conservació de les dades personals: Juvé & Camps tractarà de forma activa les dades personals del Client durant el temps necessari per a l’execució de la relació contractual i mentre que el Client no manifesti la seva oposició a la recepció de comunicacions sobre productes, serveis, esdeveniments i promocions de Juvé & Camps.

 

Si el Client s’oposa a la recepció de les comunicacions comercials referides anteriorment, Juvé & Camps conservarà les dades personals mínimes necessàries per identificar que el Client no vol rebre comunicacions comercials ni newsletters.

 

Un cop terminat el Contracte, les dades personals del Client es conservaran fins que transcorrin els terminis de prescripció de les responsabilitats que poguessin derivar-se i durant el termini necessari per al compliment de qualsevol obligació legal que resulti d’aplicació.

 

Destinataris: Juvé & Camps compartirà les dades personals del Client amb els distribuïdors, plataformes logístiques i d’altres empreses de transport necessàries per gestionar l’entrega dels Productes adquirits pel Client a través de la Web, així com a les companyies del grup Juvé & Camps per a l’enviament de comunicacions comercials i butlletins informatius.

 

Juvé & Camps no compartirà les dades personals del Client amb cap altre tercer, llevat que així ho exigeixi la llei aplicable.

 • Drets del Client: els drets que assisteixen al Client en matèria de protecció de dades són:
 • Dret d’accés: sol·licitar confirmació de si les dades personals estan essent tractades i, en tal cas, accedir a les dades incloses en els fitxers de Juvé & Camps.
 • Dret de rectificació: sol·licitar la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes. o Dret de supressió: sol·licitar l’eliminació de les dades personals.
 • Dret d’oposició: sol·licitar que les dades personals no siguin objecte de tractament en determinades circumstàncies.
 • Dret de portabilitat: sol·licitar rebre, en un fitxer electrònic, les dades personals que hagi facilitat a Juvé & Camps, així com el dret a transmetre’ls a d’altres tercers.
 • Limitació del tractament: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals quan (i) es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades personals, (ii) el tractament de les dades personals sigui il·lícit i el Client s’oposi a la seva supressió, (iii) Juvé & Camps ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament però el Client les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i (iv) el Client s’hagi oposat al tractament de les dades personals per al compliment d’una missió en interès públic o necessari per a finalitats d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims de Juvé & Camps prevalen sobre els del Client.

En particular, el Client té el dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals per l’enviament de comunicacions comercials i butlletins informatius (newsletters) del grup Juvé & Camps.

 

El Client podrà exercir, quan resulti d’aplicació, els seus drets de protecció de dades enviant una comunicació per escrit a lopd@juveycamps.com i indicant en l’assumpte de la comunicació “Protecció de dades”. A aquest efecte, Juvé & Camps pot sol3licitar al Client una còpia del seu DNI/passaport vigent o qualsevol altre document vàlid que acrediti la seva identitat.

 

Tanmateix, el Client pot exercir el seu dret de reclamació davant l’Agència Española de Protecció de Dades (www.aepd.es) o una altra autoritat de protecció de dades.

 

12. MISCEL·LÀNEA

El Client no podrà cedir, subrogar o transmetre a tercers els drets regulats en el present Contracte sense el previ consentiment escrit de Juvé & Camps.

 

En cas de discrepància entre les disposicions de les Condicions Generals i les condicions particulars, prevaldran les condicions particulars.

 

El Contracte substitueix l’acord final, complet i exclusiu entre les parts en relació amb l’objecte d’aquest i substitueix qualssevol acords o negociacions prèvies entre aquests. Llevat de modificacions en el Contracte que no afectin els drets i obligacions del Client, qualsevol altra modificació en el Contracte requerirà la prèvia acceptació escrita del Client abans que les disposicions afegides, modificades i/o suprimides entren en vigor i siguin plenament aplicables a la relació entre les parts.

 

La falta o retard en l’exercici de qualsevol dret o en l’existència del compliment de qualssevol obligacions dimanant d’aquest Contracte, no constituirà una renúncia a aquest dret o exigència del compliment de l’obligació, ni renuncia a qualsevol altres drets o exigències de compliment d’obligacions, llevat reconeixement i acord per escrit de la part que correspongui.

 

En el cas que qualsevol disposició d’aquest Contracte es considerés nul·la o inaplicable, del tot o part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions del Contracte.

 

A la terminació del Contracte per qualsevol causa, les parts accepten que les Seccions 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 mantindran la seva vigència.

 

Els encapçalaments de les diferents clàusules son a únicament informatius i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació del present Contracte.

 

13. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

El present Contracte té caràcter mercantil i haurà de ser interpretat i complert segons els seus propis termes i, en allò no previst, es regirà per les lleis del Regne d’Espanya, sense perjudici de què pogués resultar d’aplicació una altra legislació en virtut del que es disposa en la normativa aplicable i comunitària vigent en relació amb la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant l’anterior, per als casos en què la normativa prevegi a les parts la possibilitat de sotmetre’s a un aforament, Juvé & Camps i el Client sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Data de creació: abril 2020

Juveycamps.com utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de navegación.
Si sigues navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies y que eres mayor de 18 años