Notes legals Condicions generals d'ús

Introducció

Mitjançant el present lloc web (en endavant, el “Lloc Web”) s’ofereix a l’Usuari informació sobre la Companyia i de les diferents activitats que la mateixa ofereix, incloses les relacionades amb el sector d’enoturisme (en endavant, les “Activitats “). A continuació li mostrem les condicions generals d’ús (en endavant, “Condicions Generals”) del Lloc Web.

 

El titular del Lloc Web es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals, pel que recomanem a l’Usuari que les llegeixi atentament cada vegada que visiti el Lloc Web, ja que qualsevol modificació estarà vigent des del mateix moment de la publicació.

 

En conseqüència, la navegació de l’Usuari pel Lloc Web suposa la plena acceptació de les presents Condicions Generals pel mateix. Si no desitja acceptar-les, l’Usuari podrà abandonar el lloc web.

 

Identificació

Per a complir amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’titular de l’aquest lloc web (en endavant, la “Companyia “)
Titular: Juvé & Camps, S.A.U.
CIF: A08186025
Adreça: Sant Venat, 1
Contacte: juveycamps@juveycamps.com
Telèfon: 938911000
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 1430, foli 874, full 11108, Inscripció 34.

 

Obligacions de l’Usuari

Veracitat de la informació. L’usuari declara ser major d’edat. Tota la informació que l’usuari ens faciliti haurà de ser veraç i actualitzada. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades indicades en els documents o formularis que la Companyia posi en el seu cas a disposició de l’Usuari per a la contractació i realització de qualsevol de les Activitats.

 

En conseqüència, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que amb les mateixes pugui causar a la Companyia i a tercers.

 

Diligència i ús adequat. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums ia les presents Condicions Generals, així com a les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables a cadascuna de les Activitats en les que aquest Usuari pogués participar. L’ús que l’usuari faci dels continguts del Lloc Web el realitzarà sota el seu risc i responsabilitat. L’Usuari renuncia expressament a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en el Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibits en aquestes Condicions, que resultin contraris als béns, drets i interessos de la Companyia, els seus membres i / o tercers, i respondrà enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions.

 

Garanties i Responsabilitats

Disponibilitat, accés i funcionament del Lloc Web. Sense perjudici dels drets legals de l’usuari del Lloc Web i, si escau dels drets reconeguts als consumidors en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la companyia no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat de l’funcionament del Lloc Web, dels seus serveis i els seus continguts. La Companyia, si escau i en la mesura del possible, avisarà prèviament a l’usuari de les eventuals interrupcions en el funcionament dels mateixos. En conseqüència, la Companyia no serà responsable, sense perjudici dels límits legals aplicables, pels danys o perjudicis que es puguin deure a la falta de disponibilitat, accés o continuïtat del Lloc Web o de qualsevol dels seus serveis o continguts, sempre que aquests danys o perjudicis no siguin conseqüència d’una activitat o omissió imputable a la Companyia.

 

Ús inadequat del Lloc Web o incompliment de les Condicions. La Companyia, sense perjudici dels límits legals aplicables, no garanteix, ni pot responsabilitzar-se de qualsevol dany i / o perjudicis a l’usuari com a conseqüència de qualsevol problema tècnic experimentat per l’usuari, com ara qualsevol fallada informàtica, virus o anomalia tècnica en l’equip , servidors, sistema o programa informàtic i / o xarxa de l’usuari. Així mateix, la Companyia no assumeix cap responsabilitat amb relació a qualsevol dany que l’usuari o un tercer pateixi com a conseqüència d’un ús inadequat del Lloc Web per part de l’esmentat usuari, incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, l’incompliment pel propi usuari de les presents Condicions Generals.

 

Vincles des de llocs web de tercers. No es poden establir vincles a el Lloc Web des de pàgines web de tercers sense el previ consentiment per escrit de la Companyia. En el cas que s’estableixin aquests vincles sense el referit consentiment, el titular del lloc web infractor respondrà de les eventuals infraccions de drets de propietat intel·lectual i industrial que es puguin ocasionar, així com dels danys i perjudicis que l’activitat pogués ocasionar a la companyia i / o qualsevol tercer.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, noms, logos, marques, dissenys, textos, programari, imatges i / o bases de dades incloses o accessibles a través del Lloc Web, estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de la Companyia o de tercers llicenciants titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a la Web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública (en qualsevol de les seves modalitats ) sobre els continguts i / o drets de propietat intel·lectual i industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de la Companyia o de l’tercer titular dels drets, excepte en els supòsits expressament previstos en la legislació aplicable i d’acord amb els principis de la bona fe.

 

Protecció de dades de caràcter personal

Per conèixer el tractament de dades que la Companyia du a terme, així com les finalitats de la mateixa, ja pots entrar a la nostra política de privacitat.

 

Política de cookies

La Companyia utilitza cookies pròpies i de tercers per personalitzar la navegació i millorar els seus serveis. Amb la simple navegació pel lloc web, l’usuari accepta la Política de Cookies de la Companyia, accessible a través d’aquest link.

 

Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola, sense perjudici de qualsevol altra llei que a el consumidor pogués ser-li legalment aplicable, de conformitat amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la interpretació o aplicació de les presents Condicions Generals, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, llevat que es tracti de consumidors, en aquest cas les parts se sotmetran a la jurisdicció els jutjats i tribunals que corresponguin segons la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Juveycamps.com utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de navegación.
Si sigues navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies y que eres mayor de 18 años