Condicions de reserva de visita a les caves

Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen com a objecte regular la relació entre JUVÉ & CAMPS S.A. (en endavant “JUVÉ & CAMPS” i/o la Companyia) i Vè. (en endavant, el “Client”), relativa a totes les transaccions realitzades a través del lloc web juveycamps.com (en endavant, el “Lloc Web”) consistents en reserves de visites i activitats de la Companyia (en endavant, els “Serveis”).

 

Exclusions

Queda prohibida la prestació dels Serveis a través del Lloc Web a menors de 18 anys que no vagin acompanyats d’un adult.

Així mateix, els serveis oferts per JUVÉ & CAMPS a través del Lloc Web que impliquin el consum de begudes alcohòliques de qualsevol graduació queden prohibits a menors de 18 anys.

 

Acceptació i prova d’acceptació

La contractació dels Serveis oferts per JUVÉ & CAMPS ha de realitzar-se a través de l’activació del botó RESERVAR que apareix al peu de pàgina de reserva dels Serveis, i expressa l’acceptació total de les presents Condicions Generals de Contractació amb anterioritat a la reserva dels Serveis, sense que li siguin d’aplicació les novetats que puguin produir-se al clausulat de les Condicions Generals de Contractació amb posterioritat.

Des del moment de l’acceptació, l’usuari adquireix la condició de Client de JUVÉ & CAMPS que es descriu en aquestes Condicions Generals de Contractació. Qualsevol servei ofert amb posterioritat per JUVÉ & CAMPS haurà de ser objecte d’una nova contractació.

Si el Client desitja llegir amb més deteniment les Condicions Generals de la Contractació, pot imprimir en paper o guardar el document en format electrònic.

JUVÉ & CAMPS enviarà al Client, una vegada acceptades de forma expressa les Condicions Generals de Contractació, la confirmació de la reserva corresponent com a justificació de la contractació efectuada, en tots els seus terminis, a través dels mitjans electrònics aportats pel propi Client, abans de que es compleixin 24 hores de la compra.

JUVÉ & CAMPS l’informa de que arxiva els documents electrònics en els que queden formalitzades les contractacions, a les quals el Client podrà accedir en qualsevol moment, sol·licitant-ho al Departament de Marca i Enoturisme de JUVÉ & CAMPS.

En cas de que el Client cometés un error a l’hora d’enviar les dades podrà modificar-les al Departament de Marca i Enoturisme de JUVÉ & CAMPS.

 

Preus i Forma de Pagament

4.1 Preus

Els preus aplicables a cada Servei són els indicats al Lloc Web en la data de contractació incloent tots ells l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tals, indicant convenientment el preu anterior i el preu de la oferta.

JUVÉ & CAMPS es reserva el dret a efectuar al Lloc Web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament els Serveis en funció del mercat.

 

4.2 Forma de pagament

L’adquisició dels Serveis se poden efectuar per qualsevol dels mitjans següents, a saber:

– Per mitjà de  la passarel·la de pagament de l’entitat “La Caixa”.

– Per transferència bancària: hauran d’enviar per correu electrònic (casa@juveycamps.com) el comprovant de la transferència.

Dades per realitzar la transferència bancària:

CAIXABANK

IBAN: ES90 2100 0078 3702 0013 2762

BIC: CAIXESBBXXX

Compte nº: 2100 0078 37 0200132762

Concepte: nom del contractant + Ref: Enoturisme.

No s’accepten talons bancaris.

 

Condicions de visita, Realització de Fotografies i Cancel·lació de Reserva

 

5.1 Condicions de visita

La visita començarà puntualment a l’hora concretada. Qualsevol retard en l’inici de la visita per impuntualitat del Client, es traduirà en un escurçament de la duració de la mateixa.

Les visites hauran de reservar-se sempre amb antelació mínima de 24 hores.

Totes els espais de la visita són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, si bé els accessos poden ser en algun cas diferents.

 

5.2 Realització de fotografies

La realització de fotografies i la seva posterior difusió per part del Client està permesa únicament a la recepció (planta baixa), a la botiga i sala de tast (planta -1), i a la plaça dels pupitres (planta -2).

 

5.3 Cancel·lació de Reserva

JUVÉ & CAMPS ofereix al Client la possibilitat d’anul·lar la seva reserva a través de la direcció de correu electrònic casa@juveycamps.com. En cas d’anul·lació de la visita, no es retornarà l’import cobrat.

No obstant, el Client podrà realitzar la visita un altre dia diferent a concretar amb al bodega i durant un període màxim de 2 mesos.

JUVÉ & CAMPS es reserva el dret de modificat unilateralment el contingut, recorregut, alterar al duració de la visita per causes raonables, tals com pluja, boira o altres condicions meteorològiques, bres, falta de subministrament elèctric, fallades mecàniques o informàtiques, etc.

En el cas de que JUVÉ & CAMPS cancel·lés la visita per causes imputables a la Companyia abans del seu inici, existirà el dret de reemborsament dels imports pagats.

Per a qualsevol reclamació o consulta pot dirigir-se a la següent direcció de correu electrònic: casa@juveycamps.com

 

Idioma

L’idioma en el qual es redactarà el contracte entre JUVÉ & CAMPS i el Client és el català.

 

Responsabilitats de JUVÉ & CAMPS

JUVÉ & CAMPS garanteix la qualitat del Servei contractat a través del seu Lloc Web. Queden garantits tots els drets que les Lleis en vigor garanteixen als consumidors i usuaris. 

L’ incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals de Contractació podrà donar lloc a la cancel·lació dels Serveis contractats pel Client.

 

Responsabilitats del Client

El Client s’obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades al complimentar els formularis de contractació, evitant la causació de perjudicis a JUVÉ & CAMPS producte de la incorrecció dels mateixos.

L’ incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals de Contractació podrà donar llor a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part de JUVÉ & CAMPS sense necessitat de previ avís al Client i sense que això li doni dret a cap tipus d’indemnització.

 

Dades personals i comunicacions comercials

Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis del Lloc Web, les dades personals que el Client faciliti formaran part d’un fitxer titularitat de JUVÉ & CAMPS amb la finalitat de gestionar i atendre la seva sol·licitud, això com per a poder remetre la informació sobre els productes que elaborem i distribuïm, tant per mitjans postals com electrònics.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, enviant un correu electrònics a la direcció casa@juveycamps.com o una carta dirigida a: JUVÉ & CAMPS, S.A., Carrer Sant Venat 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia.

 

Propietat Industrial i Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les creacions, marques, logotips, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts al Lloc Web de JUVÉ & CAMPS corresponen en exclusiva a JUVÉ & CAMPS o a tercers que han autoritzat la seva inclusió al Lloc Web. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de dites creacions, marques, logotips, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de JUVÉ & CAMPS o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de quantes accions judicials o extrajudicials li poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual el Client pot accedir a través del Lloc Web, pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual o d’una altra índole. JUVÉ & CAMPS no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions de tals drets que pugui cometre com a usuari.

 

Jurisdicció i Llei aplicable

En el supòsit de que sorgís qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents Condicions Generals de Contractació, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l’assumpte, seran els que dipsosi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc de compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

En cas de que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Juveycamps.com utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de navegación.
Si sigues navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies y que eres mayor de 18 años