Condicions Generals de Compra

GENERAL

Aquest document estableix els termes i condicions generals (les “Condicions Generals”) que regulen la relació entre Vostè (el “Client”) i Juvé & Camps (tal com es defineix més endavant).

Juvé & Camps, S.A. és una societat constituïda de conformitat amb les lleis d’Espanya, l’establiment i domicili social de les quals està al carrer Sant Venat, 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona (Espanya), proveïda de NIF número A08186025, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 11558, foli 153, full número B-63320, inscripció 34a i amb adreça de correu electrònic a efectes de contacte e-shop@juveycamps.com (“Juvé & Camps”), la qual opera sota la pàgina web allotjada a www.juveycamps.com (la “Web”).

El Servei (tal com aquest terme es defineix més endavant) ofert a través del web està dirigit a persones residents a Espanya més grans de divuit (18) anys d’edat.

Per sol·licitar informació sobre el Servei o sobre el Contracte (tal com aquest terme es defineix més endavant), el Client podrà posar-se en contacte amb Juvé & Camps a través del correu electrònic indicat anteriorment, així com a través del número de telèfon +34 687 326 390.

OBJECTE

Les presents Condicions Generals juntament amb les condicions particulars acordades entre el Client i Juvé & Camps (el “Contracte”) regulen el procés de compra dels productes oferts per Juvé & Camps (els “Productes”) a través del seu Lloc Web (el “Servei”).

La utilització del Lloc Web pel Client implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquestes condicions a la versió publicada per Juvé & Camps en el moment en què el Client accedeixi al Lloc Web. Juvé & Camps posa en coneixement dels Clients que aquestes condicions d’accés i ús del Lloc Web poden ser modificades sense notificació prèvia, recomanant-se en conseqüència la lectura periòdica del contingut.

PROCÉS DE COMPRA I LLIURAMENT

Per a la correcta realització de la compra dels Productes, el Client haurà de facilitar a Juvé & Camps, a través dels mitjans habilitats, les dades personals necessàries que se li sol·licitin per realitzar aquesta compra (entre d’altres, nom i cognoms, dades de contacte i adreça de lliurament) i procedir al pagament del Preu (tal com aquest terme es defineix més endavant) de conformitat amb el que estableix la Secció 5.

Juvé & Camps, mitjançant tercers subcontractistes, enviarà els Productes a l’adreça de lliurament facilitada pel Client. Juvé & Camps no serà responsable en cas que els lliuraments no es facin al lloc esperat o en el termini previst pel Client quan aquest hagi indicat adreces de lliurament inexistents o errònies.

Els productes seran lliurats en un termini màxim de trenta (30) dies naturals. Si el Client no rebés els Productes en el termini indicat, podrà posar-se en contacte amb Juvé & Camps a través de e-shop@juveycamps.com.

OBLIGACIONS DEL CLIENT

El Client es compromet a utilitzar el Servei de manera diligent i de conformitat amb la legislació aplicable. En particular, el Client observarà les normes següents:

Accedir al Servei únicament si ha arribat a divuit (18) anys.
Adquirir els productes per a consum propi i no per a la posterior distribució o revenda a tercers i, en general, no realitzar actes de competència deslleial o no fer un ús fraudulent del Servei.
Facilitar a Juvé & Camps informació completa, veraç i actual.
No tractar o divulgar informació personal de tercers.
No suplantar la personalitat de qualsevol persona en la utilització del servei.

El Client que no compleixi les seves obligacions serà responsable davant de Juvé & Camps de qualsevol reclamació de tercers o condemnes, sancions i/o multes que els tribunals o altres organismes competents imposin a Juvé & Camps com a conseqüència de l’incompliment del Contracte per part del Client .

Juvé & Camps es reserva el dret de suspendre l’accés al Servei als Clients que incompleixin les obligacions regulades en aquesta Secció.

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El Client haurà de pagar l’import total dels Productes que adquireixi segons el llistat de preus publicat al catàleg de Productes disponible a la Web (el “Preu”) mitjançant transferència al compte bancari que Juvé & Camps indiqui al Client. El Preu dels Productes inclourà l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), així com els restants impostos aplicables i figuraran degudament desglossats (a la Web i a la factura de compra) tant les despeses addicionals que hagi d’assumir el Client com els descomptes que puguin ser aplicables. En el cas de compres inferiors a cinquanta (50) euros, les despeses que haurà d’assumir el client són set (7) euros. El pagament del Preu dels Productes s’ha de fer a Euros.

Un cop realitzat el pagament del Preu dels Productes per part del Client, aquest haurà d’enviar amb caràcter immediat per correu electrònic a e-shop@juveycamps.com un justificant d’haver realitzat la transferència bancària pel Preu dels Productes inclòs, al seu cas, qualssevol despeses que hagi d’assumir el Client. Un cop rebut el justificant de la transferència bancària realitzada pel Client, Juvé & Camps enviarà en un termini no superior a vint-i-quatre (24) hores un correu electrònic al Client confirmant la finalització del procés de compra dels Productes.

A efectes aclaridors, no es considera formalitzada la compra dels Productes fins que Juvé & Camps no confirmi al Client la correcta recepció del justificant de la transferència bancària.

DURADA

Sense perjudici de la facultat de resolució regulada a la Secció 9, aquest Contracte mantindrà la seva vigència des del moment de la realització de la comanda fins a la recepció dels Productes per part del Client, a excepció d’aquelles disposicions que hagin de mantenir la seva vigència amb posterioritat, tal com s’indica a la Secció “Miscel·lània”.

DRET DE DESISTIMENT

El Client podrà exercir el seu dret a deixar sense efecte la compra efectuada a través del Lloc Web, sense necessitat de justificació i penalització, dins dels catorze (14) dies posteriors a la recepció dels Productes. S’entendrà exercit el dret a deixar sense efecte la compra efectuada quan la sol·licitud de desistiment s’enviï a Juvé & Camps abans que venci el termini indicat. El Client accepta i reconeix que no tindrà dret a desistir del Contracte un cop transcorregut el termini de catorze (14) dies indicat.

Per exercir el dret de desistiment, el Client haurà d’emplenar el formulari de desistiment disponible al Lloc Web o emetre una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic) notificant la seva decisió de deixar sense efecte la compra dels Productes i, en ambdós casos, enviar aquesta notificació a e-shop@juveycamps.com indicant a l’assumpte la referència “Dret de desistiment”. Juvé & Camps comunicarà sense demora al Client en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció de la sol·licitud de desistiment.

Juvé & Camps reemborsarà el Preu dels Productes un cop hagi rebut els Productes o el Client hagi lliurat a Juvé & Camps una prova de devolució dels Productes. Aquest reemborsament s’efectuarà a través del mitjà de pagament utilitzat per realitzar la compra del Producte (tret que el Client indiqui expressament el contrari) i el Client no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. La devolució dels Productes per part del Client haurà de realitzar-se a l’establiment indicat a la Secció 1, en el seu embalatge original i de manera que se’n garanteixi el bon estat de conservació en un termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment del Contracte, entenent-se complert el termini si efectua la devolució dels Productes abans que hagi conclòs aquest termini de catorze (14) dies naturals.

Les despeses de devolució dels productes seran assumides pel client. Es calcula que aquest cost s’eleva aproximadament a set (7) euros com a màxim.

El Client només serà responsable de la disminució de valor dels Productes resultants d’una manipulació diferent de la necessària per verificar la naturalesa i les característiques dels Productes lliurats.

L’exercici del dret de desistiment extingeix les obligacions de les parts regulades al Contracte.

GARANTIES I DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES. RESPONSABILITAT

Els Productes es troben sotmesos a la garantia legal regulada a la legislació aplicable de consumidors i usuaris i, en particular, Juvé & Camps assegura que els Productes adquirits pel Client a través del Web s’ajusten a les característiques i especificitats descrites en aquesta . En cas de manca de conformitat dels Productes, el Client haurà de tornar aquests en el seu embalatge original a l’establiment de Juvé & Camps indicat a la Secció 1, a càrrec de Juvé & Camps les despeses de devolució.

Els Productes oferts al Lloc Web poden no estar disponibles per al lliurament al Client. En cas que Juvé & Camps rebi una comanda de Productes no disponibles, ho notificarà immediatament al Client oferint-li la possibilitat de subministrar-li Productes de característiques similars que tinguin la mateixa o superior qualitat o de reemborsar-li el Preu sense demores indegudes.

Juvé & Camps no es responsabilitza del consum que pogués fer el Client o els tercers a qui es lliurin les begudes alcohòliques adquirides a través del Lloc Web.

 

RESOLUCIÓ

Les parts podran resoldre el Contracte en el supòsit d’incompliment de qualsevol de les obligacions contractuals i/o legals regulades en aquest, sense que hagi estat remeiat en el termini de trenta (30) dies naturals des que la part complidora va requerir a la part incomplidora la seva esmena. La resolució del present Contracte no afecta la facultat de qualsevol de les parts de reclamar la corresponent indemnització de danys i perjudicis i, en cas d’incompliment de Juvé & Camps de les seves obligacions regulades al Contracte, el reemborsament del Preu al Client.

RECLAMACIONS

En cas de reclamacions derivades del Contracte, el Client podrà posar-se en contacte amb Juvé & Camps a través de l’adreça de correu electrònic o adreçant-se per escrit al carrer Sant Venat, 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona. Així mateix, el Client podrà recórrer a mecanismes de resolució extrajudicial de litigis i a la plataforma de resolució de conflictes en línia accessible mitjançant ec.europa.eu/consumers/odr/main.

PROTECCIÓ DE DADES

Podeu trobar la informació relativa a la protecció de dades a la nostra Política de Privadesa del Lloc Web.

MISCEL·LÀNIA

El Client no podrà cedir, subrogar o transmetre a tercers els drets regulats en aquest Contracte sense el consentiment escrit previ de Juvé & Camps.

En cas de discrepància entre les disposicions de les Condicions Generals i les Condicions Particulars, aquestes prevaldran davant d’aquelles.

El Contracte constitueix l’acord final, complet i exclusiu entre les parts en relació amb l’objecte del mateix i substitueix qualsevol acords o negociacions previs entre aquestes. Llevat de modificacions en el Contracte que no afectin els drets i obligacions del Client, qualsevol altra modificació en el Contracte requerirà la prèvia acceptació escrita del Client abans que les disposicions afegides, modificades i/o suprimides entrin en vigor i siguin plenament aplicables a la Contracte relació entre les parts.

La falta o retard en l’exercici de qualsevol dret o en l’exigència del compliment de qualsevol obligació dimanant d’aquest Contracte, no constituirà una renúncia a aquest dret o exigència del compliment de l’obligació, ni renuncia a qualsevol altre dret o exigències de compliment de obligacions, excepte reconeixement i acord per escrit de la part que correspongui.

En cas que qualsevol disposició d’aquest Contracte sigui considerada nul·la o inaplicable, en la seva totalitat o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de disposicions del Contracte.

En acabar el Contracte per qualsevol causa, les parts accepten que les seccions 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 mantindran la seva vigència.

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació del present Contracte.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquest Contracte té caràcter mercantil i haurà de ser interpretat i complert segons els seus propis termes i, en allò no previst, es regirà per les lleis del Regne d’Espanya, sense perjudici que pogués resultar aplicable una altra legislació en virtut del que disposa la normativa espanyola i comunitària vigent en relació amb la legislació aplicable i la jurisdicció competent. Això no obstant, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, Juvé & Camps i el Client sotmetran qualsevol controvèrsia i/o litigi al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Darrera actualització: 9 de novembre de 2023

Juveycamps.com utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de navegación.
Si sigues navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies y que eres mayor de 18 años